Back
07 April

SriRamaNavami Vratakalpamu – Sanskrit

श्रीरामनवमि व्रतकल्पं आचम्य, प्राणानायम्य, मासपक्षाद्युल्लिख्य, श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं, मम समस्त-पापक्षयद्वारा श्रीरामप्रीतये रामनवमीव्रतांगत्वेन यथामिळितोपचारैः रामपूजां करिष्ये ॥तत्रादौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं गणाधिपतिपूजां करिष्ये॥पंचशब्दैः पुण्याहवाचनं, तथा राममन्त्रेण षडङ्गन्यासं कलशाद्यर्चनं च करिष्ये ॥गणाधिपतिपूजां पुण्याहवाचनादि च कृत्वा, ततः फलपुष्पाक्षतसहितं जलपूर्णं ताम्रपात्रं गृहीत्वा, “उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव, तेन प्रीतो …

07 April

SriRamaNavami Vratakalpamu – English

śrīrāmanavami vratakalpamuācamya, prāṇānāyamya, māsapakṣādyullikhya, śrīparameśvaraprītyarthaṃ, mama samasta-pāpakṣayadvārā śrīrāmaprītaye rāmanavamīvratāṃgatvena yathāmil̤itopacāraiḥ rāmapūjāṃ kariṣye ||  tatrādau nirvighnaparisamāptyarthaṃ gaṇādhipatipūjāṃ kariṣye|| paṃcaśabdaiḥ puṇyāhavācanaṃ, tathā rāmamantreṇa ṣaḍaṅganyāsaṃ kalaśādyarcanaṃ ca kariṣye || gaṇādhipatipūjāṃ puṇyāhavācanādi ca kṛtvā, tataḥ phalapuṣpākṣatasahitaṃ jalapūrṇaṃ tāmrapātraṃ gṛhītvā, “upoṣya navamīṃ tvadya yāmeṣvaṣṭasu rāghava, …

07 April

SriRamaNavami Vratakalpamu – Telugu

శ్రీరామనవమి వ్రతకల్పము ఆచమ్య, ప్రాణానాయమ్య, మాసపక్షాద్యుల్లిఖ్య, శ్రీపరమేశ్వరప్రీత్యర్థం, మమ సమస్త-పాపక్షయద్వారా శ్రీరామప్రీతయే రామనవమీవ్రతాంగత్వేన యథామిళితోపచారైః రామపూజాం కరిష్యే ।। తత్రాదౌ నిర్విఘ్నపరిసమాప్త్యర్థం గణాధిపతిపూజాం కరిష్యే ।। పంచశబ్దైః పుణ్యాహవాచనం, తథా రామమన్త్రేణ షడఙ్గన్యాసం కలశాద్యర్చనం చ కరిష్యే ।। గణాధిపతిపూజాం పుణ్యాహవాచనాది చ కృత్వా, తతః ఫలపుష్పాక్షతసహితం జలపూర్ణం తామ్రపాత్రం గృహీత్వా, “ఉపోష్య నవమీం త్వద్య …

20 November

Kartika Purnima – Telugu

కార్తీక పౌర్ణమి – ప్రాముఖ్యత కార్తీక మాసములో వచ్చే పౌర్ణమిని “కార్తీక పౌర్ణమి” అంటారు.కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఈ క్రింద పేర్కొనబడిన పనులు విశేషమైన పుణ్యమును కలుగజేస్తాయి: 1.పుష్కర స్నానం 2.గోదానం 3.వృషోత్సర్జనం 4.దీప ప్రజ్వలనం (త్రిపురోత్సవం) 5.అరుణాచల దీప దర్శనం 6.కార్తికేయదర్శనం పుష్కర స్నానం మరియు గోదానం పద్మపురాణమును అనుసరించి: విశాఖాసు యదా భానుః …

16 November

Mahalaya Pakshamu-Telugu

1. మహాలయ పక్షము అనగా ఏమిటి? జ.భాద్రపదమాస కృష్ణపక్షములో సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించినట్లయితే ఆ పక్షమునకు మహాలయపక్షమని పేరు. 2. సూర్యుడు కన్యారాశిలో ప్రవేశించిన నాటి నుంచి వచ్చే తిథులు మాత్రమే మహాలయమునకు ప్రశస్తమైనవా? జ.భాద్రపదమాస కృష్ణపక్షములో సూర్యుడు ఏ తిథినాడు కన్యారాశిలో ప్రవేశించినప్పటికీ పక్షము మొత్తము శ్రాద్ధమునకు ప్రశస్తమైనదని శాస్త్రవచనము. 3. మహాలయపక్షములో సూర్యుడు …

09 March

Mahalaya Pakshamu-English

Origin and Significane of Mahālayapakṣa/Pitṛpakṣa The second fortnight (kṛṣṇapakṣa) of the lunar month of Bhādrapada is called Mahālayapakṣa/Pitṛpakṣa. The fifteen days of Mahālayapakṣa are auspicious to perform Śṛāddha (ancestor worship). The word Mahālaya is a compound of two words ‘Maha’ …